25.03.2013
NJOFTIM PER TENDER
Rikonstruksioni I Qendres Shendetsore te ADRA ALBANIA
Referenca e publikimit: ADRA ALBANIA/ 2012-07-01
Organizata ADRA ALBANIA nepermjet ketij publikimi njofton hapjen e procedures se negociueshme per tender per rinovimin e qendres se saj shendetsore e cila ndodhet ne adresen  Rr:” Bedri Karapici”, Qyteti i Nxenesve, Tirane/ Shqiperi.
Ky rikonstruksion do te behet nepermjet ndihmes financiare te IPA ADRIATIC CROSS BORDER PROGRAM and ADRA FINLAND.
Dosien e tenderit mund ta gjeni prane zyrave te ADRA ALBANIA ne adresen e meposhtme:
Rr “Muhamet Gjollesha”, Nr.4,
1000 Tirane,
Shqiperi
Autoriteti Kontraktor
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri                            ADRA Albania
Adresa                         Rr. “Muhamet Gjollesha”, Nr. 4
            PO Box 2403 10 000 Tirana
                                    Albania
Tel/Fax                        +355 66 2092832
E-mail                          info@adra.al
Adresa e Internetit       www.adra.al
Emri dhe adresa e personit përgjegjës:  
Emri                            Hashmet Biba, Menaxher Logjistik i ADRA Albania
Adresa                         Rr. “Muhamet Gjollesha”, Nr. 4,
PO Box 2403 10 000 Tirana,
Albania
Tel/Fax                        +355 66 2092832
E-mail                          hashmet.biba@adra.al
Vendndodhja e objektit te kontratës:
Qëndra Shëndetsore e ADRA-s
Rr “Bedri Karapici”,
Qyteti i Nxënësve,
Tiranë/ALBANIA
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
1.      Fondi limit 23,072.00 Euro   
2.      Burimi i Financimit: Adriatic IPA Cross Border Cooperation Programme 2007-    2013 and ADRA Finland
3.      Objekti  i kontratës Rikontruksioni i Qendres Shendetesore te ADRA Albania
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 
Kohëzgjatja në muaj 1,5 ( nje muaj e gjysem) ose dite 45 ( dyzete e pese dite)
Afati perfundimtar per pranimin e kerkeses suaj eshte data 10.04.2013 ora 16.00 me oren lokale.
Jeni te lutur te paraqisni kerkesen tuaj ne adresen e zyrave qendrore te organizates :
ADRA ALBANIA ( adresa: Rr “Muhamet Gjollesha”, Nr.4, 1000 Tirane/ Shqiperi)
Per cdo informacion shtese ose pyetje mund te drejtoheni ne adresen e zyrave qendrore te organizates.