On 21st of November on the premises of Skender Luarasi school in Tirana, was organized an activity by the school psychologist in cooperation with ADRA Albania. The activity was about bullying in school and what is the role of parents, teachers and school’s psychologist in preventing bullying cases as well as the role of other children of the school.

Present in the activity were teachers, parents as well as government of the pupils of the school. At the end they all agreed that we need to develop more such awareness-raising activities in order to increase the level of awareness among the various actors and prevent violence in the school.

 

Më 21 Nëntor në ambientet e shkolles Skënder Luarasi në Tiranë, u organizua një aktivitet nga psikologia e shkollës në bashkëpunim me ADRA Albania. Aktiviteti kishte në focus tematikën e bullizmit në shkolla dhe rolin që kanë prindërit, mësuesit dhe psikologët e shkollave në parandalimin e rasteve të bullizmit si edhe rolin e nxënësve të tjerë të shkollës.

Të pranishëm në aktivitet ishin mësues, prindër dhe qeveria e nxënësve të shkollës. Në fund të aktivitetit pati një dakortësi mes pjesëmarrësve se nevojiten më shume aktivitete të tilla ndërgjegjësuese për të rritur rastet e parandalimit të dhunës në shkollë.