International Autism Awareness Day! ?
Autism is not a disability it is a different ability! Our duty is not to cure but to relieve suffering and to maximize each person’s potential.

Dita Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit mbi Autizmin.
Autizmi nuk është aftësi e kufizuar, por është një aftësi ndryshe! Detyra jonë nuk është që të shërojmë, por të lehtësojmë jetesen dhe të maksimizojmë potencialin e secilit person

Tags: